STATUT

 

        KLUBU SPORTOWEGO MIXED MARTIAL ARTS Borne Sulinowo

 

                              ,, MMA Borne Sulinowo"

 

 

                                  Rozdział I

 

                         Postanowienia ogólne

§1.

Klub Sportowy MMA Borne Sulinowo zwany w treści Klubem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz, U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 201 Or. Nr 234 poz. 1536) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Borne Sulinowo.

§3

1. Klub posiada osobowość prawną.

2. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§4.

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Klub do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§5.

Klub może używać odznak pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§6.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania

 

 

                                          Rozdział II

 

                              Cele i sposoby działania

 

§7.

1. Celem Klubu jest:

1. upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, wśród młodzieży i dorosłych, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2. popularyzowanie w społeczeństwie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem brazylijskiego jiu-jitsu, MMA

3. promowanie w kraju i za granicą ruchu brazylijskiego jiu- jitsu, MMA

4. popieranie działalności członków w sprawach związanych z działalnością Klubu,

5. tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania kultury fizycznej, w tym brazylijskiego jiujitsu, MMA

6. organizowanie i popularyzację działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków dla jej rozwoju w formie uprawiania jiu-jitsu, MMA

7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród młodzieży i dorosłych, w tym środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

8. upowszechnianie innych form kultury fizycznej,

9. współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i podmiotami gospodarczymi na zasadzie partnerstwa i pełnej autonomii zwłaszcza w zakresie inicjowania i koordynowania programów związanych z kulturą fizyczną i sportem.

10. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

11. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez angażowania członków klubu do uprawiania sportu

 §8.

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie zawodów, zjazdów, obozów sportowych,

2. organizowanie pokazów, konkursów, staży i obozów szkoleniowych oraz imprez masowych,

1. inicjowanie i prowadzenie kursów instruktorskich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,

2. występowanie z inicjatywą tworzenia różnych form materialnego wspierania Klubu i jej członków,

3. współpracę z innymi organizacjami o tym samym łub podobnym profilu działania.

 

                                       Rozdział III

 

                    Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

1 .Członkowie Klubu dzielą się na :

1. członków zwyczajnych,

2. członków honorowych,

3. członków wspierających.

§10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego klubu.

2. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, które aktywnie uczestniczą w różnych formach kultury fizycznej, w tym brazylijskiego jiu-jitsu , MMA lub pracują na jej rzecz, złożą pisemną deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd w drodze uchwały.

§11

1. Członkostwo honorowe Klubu nadaje Walne Zebranie Członków Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§12

1. Członkiem wspierającym Klubu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Klubu.

2. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

3. Członka wspierającego przyjmuje Zarządu w formie uchwały.

§13.

1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

1. wpływania na kierunki działalności Klubu,

2. czynnego i biernego wyboru do władz Klubu oraz uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym w innych sprawach wniesionych pod obrady,

3. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu,

4. uzyskiwania wyższych stopni umiejętności (pasy, odznaki).

 

§14

1. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

1. aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu,

2. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

3. przestrzegania zasad ustalonych przez Zarząd Klubu,

4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§15

1. Członek honorowy Klubu ma prawa zwyczajnego członka - bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. Uczestniczy w zebraniach Klubu z głosem doradczym, ma prawo zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

2. Członek honorowy Klubu ma obowiązek :

1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

2. przestrzegania zasad ustalonych przez Zarząd Klubu,

3. angażowania się w działalność na rzecz Klubu.

§16

1. Członek wspierający Klubu ma prawda zwyczajnego członka bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek. Uczestniczy w zebraniach Klubu z głosem doradczym, ma prawo zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

2. Członek wspierający Klubu ma obowiązek:

1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

2. przestrzegania zasad ustalonych przez Zarząd Klubu,

3. angażowania się w działalność na rzecz Klubu.

§17

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1. zgonu członka,

2. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dwóch miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.

5. działa na szkodę klubu

§18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w formie pisemnej, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

                                        Rozdział IV

 

                                     Władze Klubu

 

§19

1. Władze Klubu tworzą:

1. Walne Zebranie Członków Klubu,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§20

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu.

2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

1 Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Klubu należy w szczególności:

1. uchwalenie zmian statutu Klubu,

2. ustalenie kierunków działalności Klubu,

3. ustalenie wysokości i trybu płacenia składki członkowskiej oraz wysokość wpisowego,

4. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Klubu,

5. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Klubu sprawach nie uregulowanych statutem,

6. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

7. rozpatrywanie odwołań członków Klubu od wszystkich uchwał Zarządu, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi,

9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,

10. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu

§22

Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest raz na rok jako sprawozdawcze, a raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy,

2. na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Klubu,

3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

Zarząd powinien powiadomić członków Klubu, na piśmie lub w inny skuteczny sposób (drogą e-mail, telefonicznie) o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu, nie później niż 7 dni przed tym terminem.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% wszystkich członków Klubu, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu zgodnie z § 24. Nie dotyczy przypadków określonych w § 37 Statutu.

§26

1. Organem wykonawczym Klubu jest Zarząd.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu. Zarząd liczy 4 osoby, które spośród siebie wybierają Prezesa, zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Podział funkcji między członków Zarządu dokonuje się na posiedzeniu Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§27

Do uprawnień Zarządu Klubu należy:

1. organizowanie bieżącej działalności Klubu,

2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Klubu,

3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,

4. zarządzanie majątkiem Klubu,

5. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie i wykluczanie członków,

6. skreślanie i wykluczanie członków Klubu,

7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

§28

1. Uchwały Zarządu klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§29.

1. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się co najmniej raz na pół roku,

2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu Zarządu.

§30.

1. Komisja Rewizyjna Klubu jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków tj. z przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji.

3. Podział funkcji między członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się na jej pierwszym posiedzeniu, które odbywa się bezpośrednio po wyborze.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.

§31.

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Klubu przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu,

2. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Klubu oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

3. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania ze swojej działalności,

4. sporządzanie corocznych ocen działalności Klubu i podawanie ich do wiadomości członków,

5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§32

W przypadku powstania wakatu we władzach Klubu, w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze wyboru nowych członków do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§33

Klub jest reprezentowany przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje zastępca Prezesa do momentu wyboru nowego.

 

                                     Rozdział IV

 

                        Fundusze i majątek Klubu

 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Środki finansowe Klub uzyskuje:

1. ze składek członkowskich,

2. z dotacji budżetowych,

3. z darowizn, zapisów, spadków osób prawnych oraz fizycznych,

4. z dochodów ze sprzedaży majątku,

5. z innych źródeł.

§35

1 Do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictw oraz nabywania, zbywania

1. obciążania majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes działający łącznie ze Skarbnikiem lub zastępca Prezesa ze Skarbnikiem.

2. W sprawach nie mających charakteru majątkowego pisma i dokumenty podpisuje jednoosobowo Prezes.

§36

1 .Klub nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich, chyba że to wy korzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,

5. uzyskiwanych dochodów dzielić pomiędzy członków Klubu,

6. przeznaczyć uzyskanych dochodów na cele inne niż statutowe.

 

                                   Rozdział VI

 

              Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

 

§37

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu, podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§38

W przypadku rozwiązania się Klubu Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku klubu.

 

                                                DATA 11.01.2012R.

 

                                 Przewodniczący zebrania MAREK HAŁUSZKA